Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Pewny start z Wolną Strefą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Wskaźniki projektowe

 

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 336.

 

Wskaźnik produktu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 186K, 150 M – 336 osób.
  2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych  - 130K 110 M – 240 osób.