Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Pewny start z Wolną Strefą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Cel projektu

 

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej 240 (130K/110M) osób w wieku 7-17 lat, w tym 28 (15K/13M) niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa funkcjonowania ich otoczenia tj. 96 (56K/40M) osób w wieku 18-60 lat, w tym 10 (6K/4M) niepełnosprawnych, mieszkańców woj. świętokrzyskiego do końca 2018 r. poprzez działania profilaktyczno-socjoterapeutyczne oraz usługi wsparcia rodziny. Realizacja zaplanowanych zadań projektowych wpłynie na zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności (w szczególności środowiskowych i opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny dla K/M zagrożonych wykluczeniem społ.) z obszaru gmin woj. świętokrzyskiego: Kielce, Chmielnik, Miedziana-Góra, Mniów, Pińczów, Pierzchnica, Busko-Zdrój.