Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Pewny start z Wolną Strefą"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Opublikowano: 30.01.2018

Przeprowadzanie warsztatów/szkoleń z matematyki i kompetencji nauk technicznych

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 6/Kluby/SNR/2018 z dnia 22.01.2018 r. dotyczącego wyboru trenera kompetencji matematyczno - technicznych  w ramach projektu „Pewny Start z Wolną Strefą ‘’ przeprowadzającego warsztaty/szkolenia z matematyki i kompetencji nauk technicznych w projekcie „Pewny Start z Wolną Strefą” ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS.

wyniki